NoFS 2002 Trondheim, Norge: «Det sårbare samfunn og mennesket»

Den 14. Nordiske Konferanse for Ulykkesforskere – NOFS’02
Tema: Det sårbare samfunn og mennesket Hensikten med NOFS («NORDISKA OLYCKFALLSFORSKARSEMINARIET») er å utveksle erfaringer og fors¬kningsresulta¬ter, diskutere faglige problemer, inspirere hverandre og utvikle faglige og personlige kontak¬ter. Deltakere er ulykkesforskere og brukere/formidlere av forskning på området ulykker og sikkerhet med fokus på menneske og samfunn. NOFS har vært arrangert i de nordiske land siden 1980. Den er en av de få konferanser hvor forskere fra alle sektorene innen ulykkesforskningen møtes. Konferansene har bidratt vesentlig til at det nordiske miljøet for ulykkes¬forskere er blitt større og at samarbeidsprosjekter er blitt etablert. Det er flere forskjellige fagmiljøer innen Norden som arbeider med ulykker ut fra ulike innfallsvinkler og problemstillinger. Dette nordiske forum gjør det mulig å komme sammen og drøfte felles oppgaver og problemer, og å oppleve at andres problemstillinger og metoder kan komme til anvendelse innenfor eget forsknings¬område.

Søndag 6. januar blir viet nettverksbygging og sosialt samvær for gamle og nye venner i NOFS. Mandag 7. og tirsdag 8. januar blir det konferanse med plenumsforedrag og parallelle seksjoner hvor deltakerne kan legge frem resultater fra egen forskning. Tema for konferansen er: DET SÅRBARE SAMFUNN OG MENNESKET. Konferansen åpnes av professor Jan Hovden, medlem av sårbarhetsutvalget, som tar utgangspunkt i NOU 2000:24 ”Et sårbart samfunn”. ”Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje” (Aristoteles). Dagens samfunn er mer sårbart enn tidligere. En svikt i noen få avgjørende funksjoner kan virke lammende på samfunnet. Noen områder har et potensial for katastrofale følger. Blant disse er informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kraftforsyning, transport, petroleumsvirksomhet med mer, og sist, men ikke minst: organisert kriminalitet, terror og sabotasje. På programmet vil det videre bli satt opp sesjoner fra de fleste arenaer for ulykkesrisiko: Arbeid, trafikk, hjem- og fritidsulykker.

NoFS 2002 Trondheim rapport