NoFS 2018 – Sikkerhet i hverdagen

Konferansen vil starte kl 11:00 den 23. august, og avsluttes ca kl 12:00 den 24. august.
(Text in English below)
De tre hovedtemaene for konferansen blir:

A) Skadedata (kvalitet på registerdata, sammenligning, identifisering og forebygging av alvorlige skader, skadedata i helsetjenesten)
B) Lokalt skadeforebyggende arbeid/trygge lokalsamfunn
C) Sårbarhet i Samfunnet (nye trusler, risiko og sårbarhet, beredskap, økende avhengighet av digitale systemer i trafikk, vannforsyning, strømforsyning, Cyber Security)

Ta gjerne kontakt med oss på NOFS2018@gmail.com dersom du har forslag eller ønsker å holde ett innlegg.

The Conference will start at 11:00 the 23rd August and end ca 12:00 the 24th August.
The 3 main topics for the Conference will be:

A) Injury date (Quality of register data, comparison, identification and prevention of serious injuries, injury data in Health services)
B) Local preventive work/safe communities
C) Society’s vulnerability (New threats, risk and vulnerability, emergency preparedness, increasing dependency on digital systems in traffic, water supply, Power supply, cyber Security)

Please don’t hesitate to Contact us at NOFS2018@gmail.com if you have any suggestions or wish to present something.

Program og påmelding